dinsdag, mei 21, 2024
0 items - €0.00 0

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u enkele definities die in deze algemene voorwaarden worden gehanteerd:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen consumenten hun ontbindingsrecht kunnen uitoefenen.
 • Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met Gezondevoeding.nl.
 • Dag: een kalenderdag.
 • Ontbindingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Gezondevoeding.nl: het bedrijf dat producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de consument en Gezondevoeding.nl, die op afstand tot stand is gekomen door gebruik te maken van een daartoe bestemd systeem.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende zijn vastgesteld.

Gezondevoeding.nl
Torellistraat 18
3208 NG Spijkenisse
KvK 85165026 
info@gezondevoeding.nl

Datum: april 2023

 1. Definities

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Gezondevoeding.nl.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Gezondevoeding.nl: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 5. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Gezondevoeding.nl, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 6. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

 1. Elk aanbod van Gezondevoeding.nl en elke overeenkomst op afstand tussen Gezondevoeding.nl en consument worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst tussen Gezondevoeding.nl en de consument wordt gevormd op het moment dat de consument het aanbod van Gezondevoeding.nl aanvaardt en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden.
 3. Zodra de consument het aanbod van Gezondevoeding.nl heeft aanvaard, zal Gezondevoeding.nl onmiddellijk bevestigen dat het ontvangst heeft genomen. Indien Gezondevoeding.nl deze bevestiging nog niet heeft verzonden, kan de consument de overeenkomst nog annuleren.

3. Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de klant, een door de klant aangewezen vertegenwoordiger of een door de klant gekozen afleverlocatie zonder opgaaf van reden te ontbinden.
 2. De klant dient tijdens deze periode zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt die nodig is om het product te beoordelen.
 3. Producten die onder voedsel vallen, kunnen alleen worden geruild als de verpakking ongeopend is. Het openen van de verpakking kan leiden tot vermenging of bederf.
 4. Het ontbindingsrecht is alleen van toepassing op producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 5. Indien de klant gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht, moet de klant dit schriftelijk binnen de bedenktijd aan ons melden. Wij zullen onmiddellijk een ontvangstbevestiging van het bericht verzenden.
 6. De producten moeten samen met alle bijbehorende toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons worden geretourneerd, conform onze duidelijke en redelijke instructies.
 7. De kosten voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de klant.
 8. Na ontbinding dient de klant het product binnen 14 dagen conform lid 6 te retourneren.
 9. Wij zullen de betalingen die we van de klant hebben ontvangen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding vergoeden.

4. Uitsluiting ontbindingsrecht

Er zijn bepaalde producten waarvoor het ontbindingsrecht niet van toepassing is bij Gezondevoeding.nl. Deze producten omvatten:

 1. Producten die op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument.
 2. Persoonlijke producten die niet geschikt zijn om te retourneren.
 3. Producten die snel verouderen of bederven.
 4. Producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die Gezondevoeding.nl niet kan beïnvloeden.

5. Bezorging

 1. De leveringslocatie is het adres dat de klant aan ons heeft verstrekt.
 2. Wanneer een bestelling voor 16:00 uur wordt afgerond, streven we ernaar om deze binnen twee werkdagen te verzenden. We zullen bestellingen binnen 30 dagen leveren, tenzij er een andere afspraak is gemaakt. Als er vertragingen optreden, zullen we de klant tijdig op de hoogte stellen.
 3. De klant moet de producten direct na ontvangst controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als de levering plaatsvindt na deze 30 dagen, tenzij dit van tevoren is overeengekomen. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zullen wij binnen veertien dagen de betaling van de klant terugbetalen.
 5. Het risico van schade of verlies van producten gaat over op de klant op het moment van bezorging aan de klant of een door de klant aangewezen derde partij.

6. Garanties en conformiteit

 1. Voor de geleverde producten biedt Gezondevoeding.nl geen garanties.
 2. Na opening van de verpakking of na de vermelde houdbaarheidsdatum kan Gezondevoeding.nl geen garantie geven op de kwaliteit en houdbaarheid van de producten.
 3. De consument dient de producten op te slaan en te gebruiken volgens het bewaaradvies van Gezondevoeding.nl, dat te vinden is op de website.
 4. De producten moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen van de consument.
 5. Als er een gebrek blijkt te zijn dat al aanwezig was bij de aankoop, heeft de consument het recht om het product te laten vervangen, mits de levering binnen 48 uur na ontvangst is gecontroleerd op juistheid. Als het product niet meer wordt geproduceerd of als de vervanging onredelijk duur is, kan Gezondevoeding.nl aanbieden het aankoopbedrag te vergoeden.
 6. Vergoeding, reparatie of vervanging vanwege een gebrek aan het product komt te vervallen als het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, opslag op een andere manier dan volgens het bewaaradvies of onjuist onderhoud door de consument.

7. Klachten en geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Gezondevoeding.nl en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Als er klachten zijn over de uitvoering van de overeenkomst, moeten deze binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken, schriftelijk en duidelijk worden gemeld aan Gezondevoeding.nl.
 • Klachten die bij Gezondevoeding.nl zijn ingediend, worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen kan worden verholpen, zal Gezondevoeding.nl de consument hierover tijdig informeren en een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing kan worden verwacht.
 • Gezondevoeding.nl wijst de consument op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van de Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of rechtstreeks bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/ als er binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij Gezondevoeding.nl geen oplossing is bereikt.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–          Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.